Biostratigraphy of the Konkian (Middle Miocene of the Eastern Paratethys) deposits of Southern Ukraine based on foraminifera

Main Article Content

Yuliia Vernyhorova

Abstract

The Konkian (Middle Miocene) foraminiferal assemblages and molluscs from five Wells situated in Southern Ukraine were studied in order to correlate the palaeoecology and biostratigraphy of the coeval palaeobasins with different environmental conditions. The article contains comprehensive analysis of controversial issues of the Konkian stratigraphy of the Eastern Paratethys and additional keys for determination of Konkian development phases by foraminifera and molluscs. Five stenohaline normal-marine, two euryhaline and one mixed foraminiferal assemblage were identified in different levels in the investigated wells with the analysis of their accordance to different molluscs assemblages. The study defines an isochronous foraminiferal assemblage for some wells, suggests a palaeoecological and stratigraphic reconstruction of the middle Miocene sediments in the Eastern Black Sea Region and recognizes two models of development of the Konkian foraminiferal assemblages. These models show the differences between environmental conditions in the shallow-water basin of the Eastern Black Sea Region and deeper water basin of the Kerch Peninsula at that time. While the Eastern Black Sea Region was influenced by frequent and abrupt changes in environmental conditions during almost all Konkian time, a relatively deeper basin of the Kerch Peninsula had a successive phase. The late Konkiantime created similar depositional conditions for both basins.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Scientific Papers

References

ANDRUSOV, N.I. (1917): Konskiy gorizont (foladovie plasty) [Konkian horizon (Pholada beds) – in Russian].– Proceedings of the Geological and Mineralogical Museum, 2/II, 167–261.

ARKHANGUELSKY, A.D. (ed.) (1940): Stratyhrafiya SSSR. T. XII. Neohen SSSR [Stratigraphy of USSR. Vol. 10. Neogene of the USSR – in Russian].– Moskow, Leningrad, 688 p.

ARKHANGUELSKY, A.D., BLOHIN, A.A., MENNER, V.V., OSIPOV, S.S., SOKOLOV, M.I. & CHEPIKOV, K.R. (1930): Kratkiy ocherk geologicheskogo stroyeniya i neftyanykh mestorozhdeniy Kerchenskogo poluostrova [Brief sketch of the geological structure and oil fields of the Kerch Peninsula – in Russian].– Proceedings of the Main of geological exploration, 13, 142 p.

BARG, I.M. (1969): Ervilievye i Foladovye kompleksy v sredne-miotsenovykh otlozheniyakh Yuzhnoi Ukrainy [Ervilia and Pholas assemblages in the Middle Miocene deposits of the Southern Ukraine – in Russian].– Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geological series, 4/23, 78–83.

BARG, I.M. (1993): Biostratigrafiya verkhnego kaynozoya Yuzhnoy Ukrainy [Biostratigraphy of the Upper Cenozoic of the Southern Ukraine – in Russian].– Dnepropetrovsk, Edition by DGU, 196 p.

BARG I.M. (2008): O pravomochnosti ispolzovaniya stratigraficheskikh terminov ”Varnenskiye“ i ”Karvelskiye“ sloi v konkskom regioyaruse Vostochnoho Paratetisa [Appropriate use of the stratigraphical terms “Varna Beds” and “Karvel Beds” in the Konkian regional stage of the Eastern Parathetys – in Russian].– Collection of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, Kyiv, 437–442.

BARG, I.M. & IVANOVA, T.A. (2000): Stratigrafiya i geologicheskoye razvitiye Ravninnogo Kryma v miotsene [Stratigraphy and geological development of the Crimea in the Miocene – in Russian].– Stratigraphy. Geological Correlation, 8/3, 83–93.

BARG, I.M. & STEPANIAK, Y.D. (2003): Stratigrafiya i geologicheskoye razvitiye Ravninnogo Kryma i Kerchenskogo poluostrova v miotsenovuyu epokhu [Stratigraphy and geological development of the Crimea and Kerch peninsula in the Miocene epoch – in Russian].– Dnepropetrovsk, 170 p.

BOGDANOWICZ, A.K. (1952): Miliolody i Peneroplidy [Miliolidae and Peneropliidae – in Russian].– Proceedings of VNIGRI, 64, 338 p.

BOGDANOWICZ, A.K. (1965): Stratigraficheskoe i fatsialnoe raspredelenie foraminifer v miotsene Zapadnoho Predkavkaz’ya i voprosy ikh genezisa [Stratigraphic and facies distribution of foraminifera in the Miocene of Western Ciscaucasia and questions of their genesis – in Russian]. – Proceedings of the Krasnodar branch of the All-Union Oil and Gas Research Institute, 16, 300–350.

BONDAR, O.V. (2004): Stratyhrafyya konkskykh otlozhenyy Yuzhnoy Ukrayny po ostrakodam [Stratigraphy The Konkian deposits of Southern Ukraine according to ostracods – in Russian].– Problems of Phanerozoic stratigraphy of Ukraine: Scientific Papers of the Institute of Geological Sciences of Ukraine, Kyiv, 172–174.

BRATISHKO, A., SCHWARZHANS, W., REICHENBACHER, B., VERNYHOROVA, Y. & CORIĆ, S. (2015): Fish otoliths from the Konkian (Miocene, early Serravallian) of Mangyshlak (Kazakhstan) – testimony of an early endemic evolution in the Eastern Paratethys.– Palaontologische Zeitschrift, 89/4, 839–889. doi: 10.1007/s12542-015-0274-4

BUGROVA, E.M., GLADKOV, V.I., DMITRIEVA, T.V., NEVZOROVA, L.S. & SOKOLOV, B.C. (2005): Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune, Tom 8: Foraminifery kainozoya [Guidebook of microfauna, Volume 8: Cenozoic Foraminifera – in Russian]. – Proceedings of VSEGEI, 324 p.

BULEISHVILI, D.A. (1960): Geologiya i neftegazonosnost mezhgornoy vpadiny vostochnoy Gruzii [Geology and Petroleum the intermountain depressions in Eastern Georgia – in Russian].– Gostoptehizdat, Moskow, 240 p.

BURIAK, V.N. (1965): O stratigraficheskom podrazdelenii neogenovykh otlozheniy Zapadnogo Predkavkaz’ya [About stratigraphic subdivisions of Neogene sediments of the Western Ciscaucasia – in Russian].– Proceedings of KFVNII, 16, 300–350.

CHIKOVANI, A.A. (1964): Sredniy miotsen. Geologiya SSSR. Gruzinskaya SSSR. Geologicheskoye opisaniye. Tom 10 [Middle Miocene. Geology of the USSR. Georgian Soviet Union. Geological description. Volume 10 – in Russian].– Nedra, Moskow, 1/10, 655 p.

DIDKOVSKIY, V.Ya. (1959): Pro mikrofaunu vidkladiv konkskoho horyzontu URSR, [About microfauna from deposits of the Konkian horizon of UkrSSR – in Ukrainian].– Reports of the Academy of Sciences of the USSR, 4, 412–416.

DIDKOVSKIY, V.Y. & KULICHENKO, V.G. (eds.) (1975): Stratyhrafiya URSR. T. 10. Neohen [Stratigraphy of UkrSSR. Vol. 10. Neogene – in Ukrainian].– Naukova dumka, Kyiv, 270 p.

DJANELIDZE, O.I. (1970): Foraminifery nizhnego i srednego miotsena Gruzii [Foraminifera from the Late and Middle Miocene of Georgia – in Russian].– Metsniereba, Tbilisi, 172 p.

GOZHYK, P.F. (ed.) (2012): Stratyhrafichnyy kodeks Ukrayiny [Stratigraphic Code of Ukraine – in Ukrainian].– Kyiv, 66 p.

GOLOVINA, L.A., VERNIGOROVA, Yu.V. & BELUZHENKO, E.V. (2009): Novyye dannyye po mikropaleontologii konkskikh otlozheniy Zapadnogo Predkavkazya [New data about micropaleontology from the Konkian deposits of Western Ciscaucasia – in Russian].– Fossil flora and fauna of Ukraine: paleontological and stratigraphic aspects: proceeding of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine, Kyiv, 311–321.

HILGEN, F.J., LOURENS, L.J., VAN DAM, J.A., BEU, A.G., BOYES, A.F., COOPER, R.A., KRIJGSMAN, W., OGG, J.G., PILLER, W.E. & WILSON, D.S. (2012): The Neogene Period. The Geologic Time Scale, 1–2, 923–978. doi: 10.1016/B978-0-444-59425-9.00029-9

ILYINA, L.B. (1993): Opredelitel morskih srednemiotsenovih gastropod Yugo-Zapadnoy Evrasii [Handbook for identification of the marine Middle Miocene gastropods of Southwestern Eurasia – in Russian].– Proceedings of the Paleontological Institute, 255, 1–151.

ILYINA, L.B. (2000): On the regional Konkian stage (Middle Miocene) in the Eastern Paratethys.– Stratigraphy. Geological Correlation, 8/4, 59–64.

IVANOVA, T.A. (2012): Foraminifery konkskogo regioyarusa Yuzhnoy Ukrainy: etapnost razvitiya, stratigraficheskoye znacheniye [Foraminifera from the Konkian regional stage of Southern Ukraine: Stages of evolution, stratigraphic significance – in Russian].– Proceedings of the 34th session of the Paleontological Society of NAS of Ukraine, Kyiv, 95–96.

KOIAVA, K., MOSAR, J., KVALIASHVILI, L. & MAUVILLY, J. (2016): About Konkian/Sarmatian Boundary of Georgia Based on foraminifera.– Swiss Geoscience Meeting: Platform Geosciences, Swiss Academy of Science, SCNAT, 224–225.

KRASHENINNIKOV, V.A. (1959): Foraminifery. [Foraminifera – in Russian].– In: ZHIZHCHENKO, B.P. (ed.): Atlas of the Middle Miocene fauna from North Caucasus and Crimea – Gostoptehizdat, Moskow, 15–103.

KRASHENINNIKOV, V.A., BASOV, I.A. & GOLOVINA, L.A. (2003): Vostochnyy Paratetis: Tarkhanskiy i Konkskiy regioyarusy [The Eastern Paratethys: Tarkhanian and Konkian regional stages – in Russian].– Nauchnyy mir, Moskow, 193 p.

LIVEROVSKAYA, E.V. (1935): Fauna konkskogo gorizonta gory Dubrovoy (Severnyy Kavkaz) [Fauna of the Konkian horizon of mountains Dubrovaya (North Caucasus) – in Russian].– Proceedings of Petroleum Geological Prospecting Institute, A/34, 35 p.

LIVEROVSKAYA, E.V. (1960): Tretichnyye otlozheniya Mangyshlaka [Tertiary sediments of Mangyshlak – in Russian].– Gostoptehizdat, Moskow, 142 p.

MAISSURADZE, L., KOIAVA, K., KVALIASHVILI, L. & SPEZZAFERRI, S. (2014): Biodiversity, evolution and biostratigrafic significance of Konkian foraminifers of Euxine-Caspian basin of Eastern Paratethys.– Proceedings of the Georgian National Museum, Natural Sciences and Prehistory Section, 6, 9–22.

MERKLIN, R.L. (1953): Etapy razvitia konkskogo basseina v miocene na uge SSSR [The stages of Konkian basin development in the Miocene of the Southern USSR – in Russian].– Bulletin of the Moscow Society for the Sources of Nature, Department of Geology, 28/3, 89–91.

MOLYAVKO, G.I. (1960): Neohen pivdnya Ukrayiny [Neogene of the South of Ukraine – in Ukrainian], Edition of AN URSR, Kyiv, 208 p.

MURATOV, M.V. & NEVESSKAYA, L.A. (eds.) (1986): Stratigrafia SSSR. Neogenovaya sistema. Polutom 1 [Stratigraphy of the USSR. Neogene system. Semivolume 1 – in Russian].– Nedra, Moskva, 419 p.

NEVESSKAYA, L.A., GONCHAROVA, I.A., PARAMONOVA, N.P., POPOV, S.V., BABAK, E.V., BAGDASARYAN, K.G. & VORONINA, A.A. (1993): Opredelitel miotsenovih dvustvorchatih molluskov Yugo-Zapadnoy Evrazii [Handbook for identification of the Bivalvia of Southwestern Eurasia – in Russian].– Proceedings of the Paleontological Institute, 247, 412 p.

NEVESSKAYA, L.A., KOVALENKO, E.I., BELUZHENKO, E.V. POPOV, S.V., GONCHAROVA, I.A., DANUKALOVA, G.A., ZHIDOVINOV, Y.Ya., ZAITSEV, A.V., ZASTROZHNOV, A.C., PINCHUK, T.N., ILLINA, L.B., PARAMONOVA, N.P., PISMENNAYA, N.S. & HONDKARIAN, S.O. (2005): Regionalnaya stratigraficheskaya skhema neogena yuga yevropeyskoy chasti Rossii. [Regional stratigraphic scheme of the Neogene of the Southern European part of Russia – in Russian].– Stratigrafiya, regionalnaya geologiya i tektonika, Moskow, 47–59.

NOSOVSKIY, M.F. (1960): Stratigrafiya mezokaynozoyskikh otlozheniy Belozerskogo zhelezorudnogo mestorozhdeniya (USSR) [Stratigraphy of Mesozoic-Cenozoic sediments from Belozersky iron ore deposits (Ukraine) – in Russian].– Geology and mineralogy of sedimental formations of the Ukrainian SSR. Scientific Notes of Dnepropetrovsk University, 59, 73–90.

OSIPOV, S.S. (1927): O konkskom gorizonte Severnogo Kavkaza i Kerchenskogo poluostrova [About the Konkian horizon of the North Caucasus and the Kerch Peninsula – in Russian].– Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Department of Geology, 5/3–4. New series, 35, 371–376.

PALCU, D.V., GOLOVINA, L.A., VERNYHOROVA, Y.V., POPOV, S.V. & KRIJGSMAN, W. (2017): Middle Miocene paleoenvironmental crises in Central Eurasia caused by changes in marine gateway configuration.– Global and Planetary Change, 158, 57–71. doi: 10.1016/j.gloplacha.2017.09.013

PERYT, T.M. (2006): The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys.– Sedimentary Geology, 188, 379–396. doi:10.1016/j.sedgeo.2006.03.014

POPOV, S.V., ROSTOVTSEVA, Yu.V., FILLIPPOVA, N.Yu., GOLOVINA, L.A., RADIONOVA, E.P., GONCHAROVA, I.A., VERNYHOROVA, Yu.V., DYKAN, N.I., PINCHUK, T.N., ILJINA, L.B., KOROMYSLOVA, A.V., KOZYRENKO, T.M., NIKOLAEVA, I.A. & VISKOVA, L.A. (2016): Paleontology and stratigraphy of the Middle – Upper Miocene of Taman Peninsula. Part 1. Description of key-sections and benthic fossil groups.– Paleontological journal, (Supplement), 50/10, 168 p. doi: 10.1134/S0031030116100014

PRISYAZHNYUK, V.A., KOVALENKO, V.A.& LYULEVA, S.A. (2007): O konkskykh otlozhenyyakh yuga Ukrainy [About the Konkian sediments of the Southern Ukraine – in Russian].– Paleontological research in Ukraine: history, current state and perspectives, Kyiv, 298–305.

SOKOLOW, N. (1899): Sloi s Venus konkensis na reke Konke [Venus konkensis beds at the Konka River – in Russian].– Memores du comite geologique, 9/5, 1–96.

STARIN, D.A. (2012): Osobennosti stratigraficheskogo deleniya konkskogo regioyarusa Borisfenskogo zaliva (Yuzhnaya Ukraina) po faune mollyuskov [Features of stratigraphy the Konkian regional stage of Borysthenian Bay (Southern Ukraine) according to fauna of molluscs – in Russian].– Proceedings of the 34th session of the Paleontological Society of NAS of Ukraine, Kyiv, 99–100.

SUDO, M.M. (1961): Ob etapakh razvitiya karaganskogo basseyna i obyeme karaganskogo gorizonta [About the stages of development of the Karaganian basin and the volume of the Karaganian horizon – in Russian]. – Reports of the Academy of Sciences of the USSR, 139/6, 1442–1444.

TESLENKO, Yu.V. (ed.) (1997): Stratyhrafichnyy kodeks Ukrayiny [Stratigraphic Code of Ukraine – in Ukrainian].– Kyiv, 39 p.

VARENTSOV, M.I. (1950): Geologicheskoe stroenie zapadnoi chasti Kurinskoi depressii [Geological Structure of the Western Part of the Kura Depression – in Russian].– Akad. Nauk SSSR, Moscow-Leningrad, 258 p.

VERESHAGIN, V.N. & MIRONOVA, L.V. (1982): Stratigraficheskiy slovar SSSR. Paleogen, Neogen, Chetvertichnaya sistema [Stratigraphic dictionary of the USSR. Paleogene, Neogene, Quaternary – in Russian].– Nedra, Leningrad, 616 p.

VERNIGOROVA, Yu.V. (2008): Osobennosti raspredeleniya foraminifer i nekotoryye voprosy stratigrafii konkskikh otlozheniy Severnogo Prichernomor’ya [The distribution of foraminifers and some problems of stratigraphy the Konkskian deposits of the Northern Black Sea Coast – in Russian].– Biostratigraphic fundamentals of creating the stratigraphic schemes of the fanerozoic of Ukraine, Kyiv, 212–219.

VERNIGOROVA, J.V. (2009): Karagansky i konksky regioyarusi Vostochnogo Paratetisa: voprosi ih obyoma i stratigraficheskoy samostoyatelnosti [The Karaganian and Konkian regional stages of the Eastern Paratethys: problems of their stratigraphic range and validity – in Russian].– Geologichniy zhurnal, 2, 34–47.

VERNIGOROVA, Yu.V. (2012): Raspredeleniye foraminifer i mollyuskov v konkskikh otlozheniyakh Vostochnogo Prichernomoriya [Distribution of foraminifera and molluscs in the Konkian sediments of the Eastern Black Sea region – in Russian].– Proceedings of the 34th session of the Paleontological Society of NAS of Ukraine, Kyiv, 97–98.

VERNIGOROVA, Yu.V., FIKOLINA L.A. & OBSHARSKAYA N.N. (2012): Strukturnofatsialnoye rayonirovaniye neogenovykh otlozheniy Kerchenskogo poluostrova [Structural and facies zonation of the Neogene sediments of the Kerch Peninsula – in Russian].– Geological journal, 3, 74–94.

VERNIGOROVA, Yu.V., GOLOVINA, L.A.& GONCHAROVA, I.A. (2006): K kharakteristike konkskykh otlozheniy Tamanskoho poluostrova [The characterization of the Konkian sediments of the Taman Peninsula – in Russian].– Problems of paleontology and biostratigraphy Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine: Scientific Papers of IGS NAS of Ukraine, Kyiv, 231–242.

VERNIGOROVA, Yu.V., KNYAZKOVA, I.L. & KOVALENKO, V.A. (2009): Razrez miotsena Severnogo borta Prichernomorskoy vpadiny [The Miocene Section of the Northern edge of the Black Sea depression – in Russian].– Geological Journal, 3/328, 41–50.

VERNYHOROVA, Yu.V. (2014): Lito- i biofatsialniye osoblyvosti neohenovykh vidkladiv Kerchenskoho pivostrova [Lytho- and biofacies features of the Neogene deposits of the Kerch Peninsula – in Ukrainian].– Collection of scientific work of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, 7, 126–171.

VERNYHOROVA, Yu.V. (2015a): Kriterii stratigraficheskogo raschleneniya konkskikh otlozheniy Vostochnogo Paratetisa po mollyuskam i foraminiferam [The criteria of the Konkian deposits stratigraphy of the Eastern Paratethys based on molluscs and foraminifera – in Russian].– Geological journal, 4, 77–86.

VERNYHOROVA, Yu.V. (2015b): Stratyhrafichna skhema neohenovykh vidkladiv Prychornomoriya ta prylehloyi chastyny Ukrayinskoho Shchyta [Stratigraphic scheme for the Neogene deposits of the Nothern Black sea region and adjacent part of the Ukrainian Shield – in Ukrainian].– Geology and Ore Content of Ukraine, 1/1, 81–124. doi: 10.15421/121510.

VERNYHOROVA, Yu.V. (2016): Stratyhrafichna skhema neohenovykh vidkladiv Krymsʹkoho pivostrova [Stratigraphic scheme for the Neogene deposits of the Crimea Peninsula – In Ukrainian].– Geology and Ore Content of Ukraine, 2/1, 59-106. doi: 10.15421/121606

ZHAMOIDA, A.I. (ed.), (1977): Stratigraphicheskiy Kodeks SSSR [Stratigraphic Code of the USSR – in Russian].– Leningrad, 80 p.

ZHGENTI, E.M. (1976): Lyutetsiidy srednego miotsena, ikh evolyutsiya i stratigraficheskoye znacheniye [Middle Miocene Luteciidae, Their Evolution and Stratigraphic Significance – in Russian].– Metsniereba, Tbilisi, 177 p.

ZHGENTI, E.M. & MAISSURADZE, L.S. (2016): Karaganskiy, Kartvekmskiy i Konkskiy regioyarusy Gruzii. Istoriya razvitiya molluskov i foraminifera i ikh stratigrafocheskoe znachenie [The Karaganian, Kartvelian and Konkian Deposits of Georgia. The History of Development and Stratigraphical Significans of Molluscs and Foraminifera – in Russian].– Tbilisi, 91 p.

ZHIZHCHENKO, B.P. (1937a): O vozraste i faune foladovykh sloyev [About the age and fauna of Folada bads – in Russian].– Materials of the Miocene of the northern Caucasus, 6/1, 81–117.

ZHIZHCHENKO, B.P. (1937b): K izucheniyu fatsiy 2-go sredizemnomorskogo yarusa [To study the facies of the 2nd of the Mediterranean stage – in Russian].– Materials of the Miocene of the northern Caucasus, 6/1, 133–200.